HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Son Nguyen

Bài 19 : CSS cơ bản thuộc tính background-image của css | học lập trình web cơ bản

4 ratings | 808 views
Bài 19 : CSS cơ bản thuộc tính background-image của css | học lập trình web cơ bản
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4)
Fan Khá BảnH (7 months ago)
Anh làm tiếp video web đi anh
vu tien dung (1 year ago)
Những video của bạn rất hay. Làm tiếp video về Web đi bạn.
mai mốt bạn làm cái position hay float, clear giảng kĩ xíu nha bạn, cảm ơn
Hoàng Xuân Kiên (1 year ago)
cho em hỏi code trên phần mềm gì vậy. cho em xin link tải

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.