HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Kodzisz.pl

CSS3 #9: Position i float

10 ratings | 601 views
Facebook: https://www.facebook.com/kodziszPL Twitter: https://twitter.com/kodziszPL Instagram: https://instagram.com/kodzisz.pl/ Więcej na: https://kodzisz.pl/course/part/css3-position-i-float Właściwość position w CSS3 pozwala na sterowanie zachowaniem elementów względem siebie lub okna przeglądarki. Float natomiast sprawia, że można ułożyć elementy skrajnie po lewej lub prawej stronie, tak aby pozostała zawartość strony płynnie je omijała nie pozostawiając luk
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Raven (9 months ago)
beznadzieja
Tomasz Comasz (2 years ago)
zajebisty film, pozwolil mi zrozumiec w skuteczny sposob ten temat, dziexxx

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.